Regulamin konkursu internetowego „Dopłacamy do zleceń”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Dopłacamy do zleceń” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest:

Grey Bay Bartosz Grejner
Numer identyfikacji podatkowej 9730822535;
Numer REGON: 081027332;

Siedziba: ul. Bukowińska 8 lok.506, 02-703 Warszawa
Miejsce rejestracji: Zielona Góra
(dalej: Organizator).

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

 § 2 Uczestnictwo w Konkursie

1.     Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

a)     stworzą tekst (zwany dalej: dziełem) będący ciekawą, nietypową pozytywną opinią wystawioną Wykonawcy
b)   
akceptują niniejszy Regulamin;
c)     zgadzają się na nieodpłatne przekazanie pełnych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do dzieła Organizatorowi;
d)    są Użytkownikami serwisu pracusie.pl (dalej Serwis) w roli Zleceniodawcy  

 2.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3.     Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 §3 Zasady Konkursu

1.     Termin konkursu ustala się od 11.08.2014r. do 09.01.2015r. :   

I. Tura - od 00:01 11.08.2014 do 17.08.2014 23:59

II. Tura - od 00:01 18.08.2014 do 24.08.2014 23:59

III. Tura - od 00:01 25.08.2014 do 31.08.2014 23:59

IV. Tura - od 00:01 01.09.2014 do 07.09.2014 23:59

V. Tura - od 00:01 08.09.2014 do 14.09.2014 23:59

VI. Tura - od 00:01 15.09.2014 do 21.09.2014 23:59

VII. Tura - od 00:01 22.09.2014 do 28.09.2014 23:59

VIII. Tura - od 00:01 29.09.2014 do 05.10.2014 23:59

IX. Tura - od 00:01 06.10.2014 do 12.10.2014 23:59

X. Tura - od 00:01 13.10.2014 do 19.10.2014 23:59

XI. Tura - od 00:01 20.10.2014 do 26.10.2014 23:59

XII. Tura - od 00:01 27.10.2014 do 02.11.2014 23:59

XIII. Tura - od 00:01 03.11.2014 do 9.11.2014 23:59

XIV. Tura - od 00:01 10.11.2014 do 16.11.2014 23:59

XV. Tura - od 00:01 17.11.2014 do 23.11.2014 23:59

XVI. Tura - od 00:01 24.11.2014 do 30.11.2014 23:59

XVII. Tura - od 00:01 01.12.2014 do 07.12.2014 23:59

XVIII. Tura - od 00:01 08.12.2014 do 14.12.2014 23:59

XIX. Tura - od 00:01 15.12.2014 do 21.12.2014 23:59

XX. Tura - od 00:01 22.12.2014 do 09.01.2015 23:59

 2.     Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika dzieła będącego ciekawą, nietypową pozytywną opinią wystawioną Wykonawcy w Serwisie.

3.     Aby uczestniczyć w Konkursie, Uczestnik spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • Uczestnik zarejestrował się w Serwisie pracusie.pl i został jego Użytkownikiem;
  • Uczestnik występuje w Serwisie w roli Zleceniodawcy i dodał Zlecenie (dalej Zlecenie konkursowe);
  • Uczestnik wybrał Ofertę, został ustalony budżet Zlecenia konkursowego i Zlecenie konkursowe zostało zrealizowane;
  • Uczestnik dokonał pozytywnej oceny Wykonawcy za realizację Zlecenia konkursowego i dodał w formie słownego komentarza opinię na temat Wykonawcy i jakości jego pracy przy realizacji Zlecenia konkursowego;
  • Zostały opłacone przez Zleceniodawcę i Wykonawcę opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Serwis z tytułu realizacji Zlecenia konkursowego;

 4.     Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę dzieł pod warunkiem, że będą to jego autorskie (tj. wykonane samodzielnie) dzieła. Nagrodzone dzieła zostaną wybrane przez Jury Konkursu. Jury w wyborze tekstów weźmie pod uwagę oryginalność, ciekawy pomysł i kreatywność.

5.     Zgłaszając dzieło do konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6.     Zgłaszając dzieło Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz wyłącznym właścicielem jego praw autorskich i majątkowych. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem dzieła zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dzieła w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.

7.     Z chwilą zgłoszenia dzieła Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności korzystania ze zgłoszonych dzieł, na wszelkich polach eksploatacji, w tym również utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wykorzystania w całości lub części, w szczególności rozpowszechniania i publikacji w Internecie w ramach promocji niniejszego Konkursu.

8.     Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą dzieła zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec Organizatora.

 § 4 Nagrody w Konkursie 

1.     Nagrody będą przyznawane będą przez Jury Konkursu po zakończeniu każdej z tur Konkursu.

2.     W skład Jury Konkursu powołanego przez Organizatora wejdą 3 osoby: przedstawiciel Organizatora oraz dwie osoby powołane z agencji reklamowych, public relations, domów mediowych lub innych firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu.

3.     W każdej turze spośród Uczestników Konkursu spełniających niniejszy Regulamin Jury Konkursu w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności wybierze 5 osób, które wykonały najciekawsze dzieło (Zwycięzcy).

4.     Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

  •  50 zł – jeżeli budżet Zlecenia konkursowego wynosił więcej niż 100 zł
  • 50 % kwoty budżetu Zlecenia konkursowego, jeżeli budżet Zlecenia konkursowego wynosił nie więcej niż 100 zł

 5.     Nagrody, które nie zostaną przyznane w danej turze konkursu mogą zwiększyć pulę nagród i zostać przyznane w kolejnych turach.

6.     Wyniki z każdej tury ogłaszane będą do godziny 20:00 w następującym po zamknięciu tury dniu roboczym na stronie internetowej www.pracusie.pl/doplacamy-do-zlecen.

7.     Najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni po zakończeniu tury Konkursu każdy Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o przyznanej nagrodzie i sposobie jej przekazania.

8.     Przewiduje się przekazanie nagrody w formie przelewu na rachunek bankowy Zwycięzcy. Na życzenie Zwycięzcy nagroda może zostać wypłacona w gotówce w siedzibie Organizatora. .

9.     Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

10.  Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 § 5 Postanowienia końcowe 

1.     Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.

2.     Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.

3.     Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu najpóźniej do siedmiu dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: pracusie.pl, ul. Bukowińska 8 lok.506, 02-703 Warszawa z dopiskiem "Dopłacamy do zleceń”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

4.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

5.     Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Uczestnika.

6.     Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.     Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników specjalnie dla celów konkursu,  a przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu pracusie.pl reguluje dokładnie polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem http://www.pracusie.pl/polityka-prywatnosci.

Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

8.     Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na specjalnej stronie http://www.pracusie.pl/doplacamy-do-zlecn

9.     Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: info@pracusie.pl