Regulamin serwisu Pracusie.pl

Definicje

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu Pracusie.pl

Akceptacja zapisów niniejszego regulaminu jest konieczna dla uzyskania pełnego dostępu przez zarejestrowanych użytkowników do funkcjonalności serwisu. Szczegóły funkcjonalności, zasad dostępu i uprawnień opisane są w dalszej części regulaminu.

Definicje wybranych pojęć użytych w regulaminie:

Administrator serwisu – osoba, której nadane zostały uprawnienia dostępu do systemu zarządzania serwisem pozwalającym m.in. na kontrolę poprawności danych, zarządzanie usługami, wysokością opłat, prowizji i promocji, blokowania dostępu do serwisu, zleceń i kont użytkowników.

Budżet - podana przez Zleceniodawcę kwota, jaką Wykonawca może otrzymać za wykonanie zlecenia. Budżet może również zawierać koszty zakupu materiałów jak i koniecznych narzędzi oraz wynagrodzenie  brutto Wykonawcy.

Karta Zlecenia – strona w Serwisie, zawierająca pełne informacje o zleceniu, pozwalająca na wzajemną komunikację pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, dostępna w pełnej formie dla Zleceniodawcy i wybranego Wykonawcy.

Konkurs ofert - właściwa dla Serwisu procedura mająca na celu wybranie przez Zleceniodawcę najkorzystniejszej jego zdaniem oferty. Polegająca na przedstawieniu przez Wykonawcę, za pomocą funkcjonalności serwisu, proponowanej ceny za wykonanie Zlecenia.

Konto – indywidualny, zabezpieczony hasłem profil Użytkownika, dający możliwość korzystania z Serwisu, zarządzanie Zleceniami, odpowiadanie na Zlecenia i oferty, wykupywanie płatnych usług, pobieranie faktur. Tylko użytkownik posiadający konto i zalogowany ma pełen dostęp do funkcjonalności serwisu.

Nick (nazwa ekranowa) - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta.

Ocena - tekstowa lub graficzna ocena może dotyczyć: prawidłowości wykonania Zlecenia,  rzetelności Wykonawcy lub rzetelności Zleceniodawcy. Oceny formułowane są poprzez wybór odpowiedniej kategorii oraz w wybranych, uzasadnionych przypadkach wpisanie słownego wyjaśnienia oraz wybór określonej liczby znaków graficznych, oznaczających  dokonana przez Użytkownika pozytywna lub negatywną ocenę w odpowiednim zakresie.

Oferta - złożona przez Wykonawcę odpowiedź na Zlecenie.

Opis Zlecenia - zawiera szczegółowy opis wymagań Zleceniodawcy, dotyczący wykonania zlecenia. Opis może zawierać cenę brutto, którą Zleceniodawca deklaruje się zapłacić za wykonanie Zlecenie (podaną za całość prac), może zawierać również koszt narzędzi i materiałów, zakładany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zlecenia oraz opis a także, jeśli jest to konieczne, zdjęcia lub inne dokumenty określające zakres Zlecenia. Cena za wykonanie zlecenia nie musi być określona przez Zleceniodawcę, wtedy zlecenie jest widoczne zgodnie z procedurą Konkursu Ofert.

Pomoc - dział Serwisu, w którym Użytkownik może przeczytać i obejrzeć informacje na temat działania Serwisu.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi integralną jego cześć.

Strony Zlecenia - uczestnicy transakcji, którymi są Zleceniodawca i Wykonawca.

Serwis - internetowa platforma (portal, strona www) publikacji zleceń, w wielu zdefiniowanych, w serwisie branżach, dostępna pod adresem internetowym http://www.pracusie.pl prowadzona przez :

Grey Bay Bartosz Grejner
Numer identyfikacji podatkowej 9730822535;
Numer REGON: 081027332;
Miejsce rejestracji: Zielona Góra

Użytkownik serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy, Wykonawcy lub w obu rolach jednocześnie.

Wykonawca
– Użytkownik serwisu składający Ofertę, gotowy do wykonania Zlecenia na warunkach określonych w Zleceniu.

Zlecenie – opublikowany na Serwisie, dokładny opis zadania, pracy, czynności, stanowiący zaproszenie do złożenia z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu oferty jego realizacji przez Wykonawcę, którego treść lub którym obrót nie jest zabroniona przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zleceniodawca - Użytkownik serwisu publikujący Zlecenie w serwisie.

Paragraf 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z SerwisuPostanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora serwisu

Paragraf 2. Rejestracja – założenie konta

 1. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej mającej zdolność prawną, jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich, oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego (w szczególności: nazwy firmy, numerów NIP oraz REGON). Dane rejestracyjne osoby prawnej podlegają sprawdzeniu przez Administratora serwisu. W przypadku niezgodności danych z rejestrami KRS lub REGON, Administrator ma prawo wezwać Użytkownika do poprawienia danych a po bezskutecznym wezwaniu zablokować konto użytkownika w dowolnym momencie, blokując w ten sposób dostęp innych użytkowników do Zleceń opublikowanych przez zablokowanego.
 3. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie gdy rejestrujący dokona zwrotnego potwierdzenia, w sposób określony w liście wysłanym automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym oraz po dokonaniu opłaty aktywacyjnej, o ile tak opłata jest w danym momencie wymagana przez Serwis.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub ich niezgodności ze stanem faktycznym administrator serwisu ma prawo zablokować konto w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.
 6. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi inaczej.
 7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w dalszej części regulaminu.
 8. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła.
 9. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia.

Paragraf 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje dokładnie polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem http://www.pracusie.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis podejmuje wszystkie wymagane prawem działania techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
 3. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych w określonym zakresie zdefiniowanym w profilu użytkownika
 4. Każdy Użytkownik, kontaktując się uprzednio z Administratorem serwisu, może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w dalszej części regulaminu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprawne przeprowadzenie realizacji Zlecenia na podstawie kontaktu przekazanego za pomocą mechanizmów Serwisu, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkownika, będącego osobą fizyczną, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Grey Bay Bartosz Grejner a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż realizacja Zleceń .
 7. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzone przez Grey Bay Bartosz Grejner oraz podmioty współpracujące, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe takie jak: Imię, Nazwisko, adres stały lub tymczasowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu - uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane będą udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującą na terenie Polski ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926 ), zgodnie z procedura udostępniania zawartą w tej ustawie oraz w przypadkach dopuszczonych ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204)
 9. Korespondencja prowadzona za pomocą formularzy dostępnych przy Zleceniu jest archiwizowana i może być wykorzystywana w celach dowodowych.

Paragraf 4. Blokada i Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić Administratorowi za pomocą maila, wolę usunięcia konta z Serwisu. Administrator, po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia, blokuje takie konto a następnie je usuwa, co jest równoznaczne  z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie.
 2. Użytkownik wnoszący o usunięcie Konta, który posiada aktywne Zlecenia bądź złożył Oferty przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie jego Konta nastąpi w momencie zamknięcia odpowiednich Zleceń a do tego czasu konto będzie zablokowane – co będzie widoczne na Opisach Zleceń.
 3. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.
 4. Użytkownik, którego Konto zostaje zablokowane lub usunięte z Serwis przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.
 5. Dane nie podlegające polityce prywatności opisane w sekcji "Inne jawne dane osobowe" oraz "Dane osobowe podawane dobrowolnie" Polityki Prywatności nie podlegają usunięciu wraz z wyrejestrowaniem Użytkownika

Paragraf 5. Udział w serwisie

 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów prawa.
 2. Możliwość aktywnego korzystania z Serwisu ma Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, która została omówiona w par. 2.
 3. Rejestracja konta w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa - Login i hasło do Konta w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, ze każda dokonana przy pomocy jego Loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika.
 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Zleceniach lub Ofertach informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. Grey Bay Bartosz Grejner nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników, a także udostępniania konta innym osobom.

Paragraf 6. Procedura składania Zleceń i Ofert

 1. Administrator Serwisu nie jest stroną Zleceń zawieranych przez Użytkowników.
 2. Serwis poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie) umożliwia łączenie się Użytkowników na wirtualnym rynku.
 3. Serwis jest ogólnodostępny co znaczy, że każdy może przeglądać pojawiające się w nim Zlecenia, jakkolwiek tylko zalogowani Użytkownicy mogą na nie odpowiadać i korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Zlecenie może być składane wyłącznie przez Zleceniodawcę i winno zawierać szczegółowe warunki konieczne do jego realizacji.
 5. Oferta (odpowiedź) na Zlecenie może być składana wyłącznie przez Wykonawcę i powinna odpowiadać cechom określonym przez Zleceniodawcę.
 6. Zlecenia oraz Oferty mogą być składane tylko i wyłącznie w imieniu własnym Użytkownika.
 7. Oferta może być przez Wykonawcę usunięta do czasu dokonania jej wyboru.
 8. Zlecenie otrzymuje status zakończonego w następujących przypadkach:
  - po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Zlecenia
  - przed upływem zdeklarowanego czasu, kiedy Zleceniodawca zamknie zlecenie.
  - po upływie 6 miesięcy od momentu opublikowania zlecenia.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub blokady każdego Zlecenia, które może mieć negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

Paragraf 7. Pakiety

 1. Każdy Wykonawca może składać własne Oferty w odpowiedzi na zamieszczone w Serwisie Zlecenia nieodpłatnie w ramach Pakietu MiniPracuś.
 2. Pakiet MiniPracuś odnawiany jest automatycznie  co 30 dni.
 3. Po wykorzystaniu limitu darmowych Ofert Wykonawca może skorzystać z następujących Pakietów:
  - Pakiet Pracuś
  - Pakiet Superpracuś
  - Pakiet Hiperpracuś
 4. W ramach każdego z Pakietów Wykonawca ma możliwość  składania Ofert w liczbie do wysokości limitu określonego dla danego Pakietu. W zależności od wybranego Pakietu Oferty składane przez Wykonawcę mogą być wyróżnione w Serwisie, tj. (zamieszczone na początku listy, wyświetlone na kolorowym polu).
 5. W ramach każdego z Pakietów poza składaniem Ofert Wykonawca ma możliwość przechowywania, zmiany treści Ofert lub usunięcia własnych Ofert.
 6. Każdy Pakiet odpłatny uruchamiany jest po dokonaniu zapłaty za dany Pakiet zgodnie z obowiązującym Cennikiem i pozostaje aktywny do momentu wyczerpania liczby złożonych Ofert określonej poprzez limit w ramach danego Pakietu, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty uruchomienia Pakietu. Po tym czasie pakiet wygasa.
 7. Opłaty za Pakiety traktowane są abonamentowo i nie podlegają rozliczeniu.
 8. Po wygaśnięciu  pakietu, każdy Wykonawca może dokonać zakupu kolejnego, dowolnego Pakietu. 
 9. Płatności za Pakiety realizowane są przy użyciu systemu PayU.
 10. Informacja o wykupionych Pakietach dostępna jest dla Wykonawcy na jego Koncie w zakładce ”Mój plan”

Paragraf 8. Wyróżnienia

  1. Serwis umożliwia promocję Zleceń złożonych przez Zleceniodawcę, co odbywa się poprzez Wyróżnienie danego Zlecenia.
  2. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Wyróżnień:
   a)    Wyróżnienie na liście wyników wyszukiwania
   b)    Wyróżnienie na stronie kategorii
  3. Wyróżnienie Zlecenia zamieszczonego w Serwisie polega na wyświetleniu Zlecenia na kolorowym polu i zamieszczeniu danego Zlecenia przed innymi wynikami wyszukiwania na wyróżnionej liście wyników wyszukiwania odpowiednio:
   a)    w zakładce  „Zlecenia” przy Wyróżnieniu na liście wyników wyszukiwania
   b)    w zakładce  „Kategorie”  przy Wyróżnieniu na stronie kategorii.
  4.  Aby Wyróżnić Zlecenie Zleceniodawca wybiera  dane Zlecenie  w zakładce „Moje zlecenia” i wskazuje rodzaj wyróżnienia: Wyróżnienie na liście wyników wyszukiwania i/lub Wyróżnienie na stronie kategorii .
  5. Po wybraniu rodzaju Wyróżnienia naliczona zostaje opłata zgodnie  z obowiązującym Cennikiem.
  6. Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacenia naliczonej opłaty najpóźniej w terminie wskazanym przy wyborze Wyróżnienia.
  7. Wyróżnienie Zlecenia aktywowane jest automatycznie po opłaceniu wybranego rodzaju Wyróżnienia dla danego Zlecenia.
  8. Wyświetlenie Wyróżnionego Zlecenia realizowane jest przed okres 30 dni i do momentu usunięcia lub zamknięcia Zlecenia, nie dłużej jednak niż przez 30 dni. 
  9. Płatności za Wyróżnienia  realizowane są przy użyciu systemu PayU.

  Paragraf 9. Wybór Oferty, realizacja Zlecenia, komunikacja pomiędzy Stronami

  1. Serwis umożliwia Zleceniodawcy dowolny wybór zwycięskiej Oferty. Zleceniodawca podczas wyboru powinien kierować się ceną, oraz kwalifikacjami Wykonawcy na podstawie informacji zawartych w profilu Wykonawcy. Serwis nie narzuca sposobu wyboru zwycięskiej Oferty. Zwycięzcą może być dowolny Wykonawca, który odpowiedział na Zlecenie, zgłaszając Ofertę zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Serwis prześle Wykonawcy odpowiednie powiadomienie.
  3. Zleceniodawca ma prawo nie wybrać żadnej Oferty.
  4. W momencie wyboru Oferty naliczana jest prowizja od kwoty Zlecenia, zgodnie z aktualnie opublikowaną w Serwisie tabelą opłat i prowizji. Prowizje płaci Wykonawca.
  5. Po wyborze Oferty, w przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą, a Zleceniodawcą, Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z Wykonawcy i wybrać kolejną ofertę. Czynność taką można dokonać 3 krotnie.
  6. W trakcie realizacji Zlecenia – Strony mogą wykorzystywać system powiadomień dostępny na Karcie Zlecenia lub komunikować się ze sobą w dowolny sposób. 
  7. Realizacja Zlecenia winna zakończyć się potwierdzeniem jego wykonania przez obie strony, za pomocą odpowiedniego przycisku dostępnego w Karcie Zlecenia oraz wystawieniem wzajemnych ocen i opcjonalnie komentarzy przez Strony. Do tego celu Serwis udostępnia Użytkownikom funkcję „Oceń". Funkcja ta daje możliwość wystawienia pozytywnej, negatywnej bądź neutralnej oceny oraz w przypadku wystawienia pozytywnej oceny dodania słownego komentarza na temat drugiej Strony. Komentarze winny być dokładne, uczciwe oraz nie mogą zawierać treści, które naruszały by prawa lub dobra osobiste. Wystawiający Ocenę ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść.
  8. Oceny maja swoją graficzną prezentacje w formie symboli - umieszczonych przy Nicku Użytkownika.

  Paragraf 10. Opłaty i prowizje

  1. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis reguluje załącznik pt. "Cennik opłat i prowizji" - dostępny pod adresem http://www.pracusie.pl/cennik.

  Paragraf 11. Podatki

  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w Zleceniach, które doszły do skutku w wyniku korzystania z funkcjonalności serwisu.

   Paragraf 12. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

  1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu.
  3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.
  4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, naruszających dobra osób trzecich, działań uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, czy też szczególnych właściwości działania przeglądarek z których korzystają Użytkownicy, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków korzystania z funkcjonalności Serwisu.
  6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z adresu e-mail, który został podane w trakcie rejestracji, właściwego dla zarejestrowanych Użytkowników.
  7. Serwis może samodzielnie publikować Zlecenia, jako Zleceniodawca. Serwis jest stroną jedynie w tych Zleceniach, w których występuje jako Zleceniodawca bądź Wykonawca.
  8. Właściciel Serwisu Grey Bay Bartosz Grejner nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo zgłaszanych w Serwisie Zleceń oraz składanych Ofert. Administrator Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu.
  9. Właściciel Serwisu Grey Bay Bartosz Grejner oraz jego pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakość zgłaszanych w Serwisie Ofert oraz Zleceń, w tym w szczególności nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań. Z tego powodu Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas wyboru Wykonawcy lub Zleceniodawcy za pośrednictwem Serwisu.
  10. Właściciel Serwisu Grey Bay Bartosz Grejner nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.

  Paragraf 13. Obowiązki Zleceniodawcy

  1. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis usług, które gotów jest zakupić. Opis powinien dotyczyć wyłącznie usługi wystawionej w danym Zleceniu. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym przedmiotem licytacji.
  2. Zleceniodawca powinien dokonać wyboru najlepszej jego zdaniem Oferty. Jednakże w przypadku gdy, żadna ze złożonych Ofert nie spełnia warunków przedstawionych w Zleceniu, może on odmówić akceptacji którejkolwiek z Ofert. A w przypadku braku porozumienia z wybranym uprzednio Wykonawcą, dokonać 3 krotnie zmiany Wykonawcy.
  3. Zleceniodawca może opublikować dowolną ilość Zleceń, pod warunkiem, że ma wykupiony odpowiedni pakiet ilościowy i że jest w stanie wywiązać się z każdego z tych Zleceń na warunkach podanych w opisie.

  Paragraf 14. Obowiązki Wykonawcy

  1. Wykonawca składający Ofertę zobowiązany jest rzetelnie ocenić możliwości realizacji Zlecenia, sposobu i czasu wykonania usługi, wykorzystywanych materiałów i narzędzi, ilości osób zaangażowanych w realizacje i inne istotne aspekty wykonania zlecenia.
  2. Wykonawca powinien być gotów na wykonanie usługi w zadanym przez Zleceniodawcę terminie.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich zezwoleń, uprawnień bądź licencji ilekroć takie zezwolenia, uprawnienia bądź licencję konieczne są do wykonania Zlecenia. Zleceniobiorca nie spełniający tego warunku nie może założyć Oferty na Zlecenie, które takich uprawnień wymaga.
  4. Wykonawca może złożyć dowolną ilość Ofert w dowolnej ilości Zleceń pod warunkiem, że posiada wykupiony odpowiedni pakiet ilościowy, są one zgodne ze stanem faktycznym i jest on w stanie zrealizować każde z tych Zleceń na warunkach podanych w Zleceniu, w momencie przyjęcia Oferty.
  5. Zabronione jest składanie ofert w wystawionych przez siebie Zleceniach; zarówno w przypadku umieszczania ofert z własnych kont, jak i za pośrednictwem kont innych Użytkowników.

  Paragraf 15. Legalność transakcji

  1. Właściciel Serwisu zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, ze Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP.
  2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie - organom ścigania - w przypadku, kiedy o takie informacje wystąpią.
  3. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Zleceń lub Ofert, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub też naruszających dobre obyczaje.

  Paragraf 16. Transakcje zakazane

  1. Przedmiotem Zlecenia mogą być tylko prawo, towar lub usługa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu.
  2. Serwis nie sprawdza wszystkich towarów, usług, praw, których dotyczą Zlecenia, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego takiego Zlecenia, które nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawców i Wykonawców treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).
  4. Zabrania się zamieszczania Zleceń o charakterze towarzyskim lub z podtekstem erotycznym.

  Paragraf 17. Własność intelektualna Serwisu

  1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność Grey Bay Bartosz Grejner.
  2. Serwis może zawierać w swej treści znaki towarowe i nazwy handlowe, które zostały zastrzeżone przez Grey Bay Bartosz Grejner lub Użytkowników.
  3. Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie są zobowiązani  domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściciela Serwisu.

  Paragraf 18. Działania niedozwolone

  1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Właściciel Serwisu podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem polskim dotyczące naprawy wyrządzonej szkody.
  2. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Zleceń. Zabrania się sztucznego zawyżania wiarygodności Zleceń lub Użytkowników.
  3. Zabrania się umieszczania w tytule lub opisie Zlecenia  jakichkolwiek propozycji wykonania usługi z pominięciem mechanizmów serwisu.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników kodu HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zaburzyć innym Użytkownikom korzystanie z serwisu, w szczególności zabronione jest:wczytywanie i osadzanie innych stron www,
   • automatyczne przekierowywanie użytkowników na inną stronę www,
   • odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie",
   • automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony Zlecenia,
   • wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu,
   • zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert,
   • „śledzenie" lub "monitorowanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

  Paragraf 19. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: Strumykowa 17d/9, 65-101 Zielona Góra.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
  4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu.
  5. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w formie pisemnej.
  6. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

  Paragraf 20. Zmiany Regulaminu

  1. Obowiązuje regulamin dostępny w danym momencie na stronie pod adresem http://www.pracusie.pl/regulamin
  2. Regulamin może podlegać zmianom.
  3. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie.

  Paragraf  21. Rozstrzyganie sporów

  Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Właściciela Serwisu, co nie dotyczy sporów z udziałem konsumentów.